Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Trietanolamín hydrochlorid
99+%

Trietanolamín hydrochlorid
42.00 €/ 250g50.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00075
Sumárny vzorec
C6H15NO3.HCl
CAS číslo
637-39-8
EINECS číslo
211-284-2
TYP / Kvalita
99+%
Hlavná zložka
99+%
Anglický názov
Triethanolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.