Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan horečnatý zásaditý
p.a. / G.R.

Uhličitan horečnatý zásaditý
10.60 €/ 1kg12.72 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01632
Sumárny vzorec
~ 4MgCO3.Mg(OH)2.5H2O
CAS číslo
39409-82-0
EINECS číslo
235-192-7
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Anglický názov
Magnesium carbonate basic
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.