Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

1-Butanol
p.a.

1-Butanol
10.00 €/ 1l12.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00223-1L
Sumárny vzorec
C4H10O
CAS číslo
71-36-3
EINECS číslo
200-751-6
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Butan-1-ol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.