Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

2,2´-Dipyridil
p.a.

2,2´-Dipyridil
13.00 €/ 10g15.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00087-10G
Sumárny vzorec
C10H8N2
CAS číslo
366-18-7
EINECS číslo
206-674-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
2,2'-Dipyridyl
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.