Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Allyltiomočovina 98%
98% / 98%

Allyltiomočovina 98%
53.10 €/ 100g63.72 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03546
Sumárny vzorec
C4H8N2S
CAS číslo
109-57-9
EINECS číslo
203-683-5
TYP / Kvalita
98% / 98%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Allylthiourea
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.

Bezpečnostné upozornenia

  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.