Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Azid sodný
extra čistý

Azid sodný
42.00 €/ 100g50.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L0164-100G
Sumárny vzorec
NaN3
CAS číslo
26628-22-8
EINECS číslo
247-852-1
TYP / Kvalita
extra čistý
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium azide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H300 - Pri požití môže spôsobiť smrť.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...