Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Benzoan sodný
p.a.

Benzoan sodný
6.90 €/ 1kg8.28 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00094-1KG
Sumárny vzorec
C7H5NaO2
CAS číslo
532-32-1
EINECS číslo
208-534-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,0-100,5%
Anglický názov
Sodium benzoate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.