Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

BILAYER TABLET (4 x 200g)
Tabletky na úpravu bazénovej vody

BILAYER TABLET (4 x 200g)
10.00 €/ 1bal12.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
M00112-BAL
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

BILAYER TABLET
(TABLETKA PRE KOMPLETNÚ ÚDRŽBU BAZÉNOVEJ VODY)

Dvojvrstvová tabletka so stálym zložením pre komplexnú údržbu bazénovej vody.
Aplikáciou je zabezpečených 5 funkcií:
– dezinfekcia bazénovej vody
- úprava a stabilizácia pH
- flokulant (vločkovač)
- algicid (odstraňovač rias)
- úprava tvrdosti vody.

DÁVKOVANIE:
Pre správny obsah chlóru vo vode je potrebné dávkovať 800 až 1000 g na 50 m3 vody týždenne. Tabletku vložte do nádobky na rozpúšťanie. V prípade automatického dávkovača, naplňte a umiestnite ho tak, aby rozpustená tabletka bola dávkovaná v množstve potrebnom pre správne chlórovanie vody (chlór 0,5 – 1,5 g/L vody). Odporúčaná hodnota pH je 7,2 – 7,6, tento parameter by mal byť kontrolovaný denne.
Odporúčaná dávka je závislá na faktoroch ako tvrdosť vody, intenzita používania bazénu, počasia atď.

Účinná látka: kyselina trichlórizokyanurová 89%
Soli kovov 5%

Doba expirácie: 2 roky od výroby, pri správnom uzavretí a skladovaní.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje a informácie na obale.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.