Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chelatón I
p.a.

Chelatón I
36.00 €/ 100g43.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00013-100G
Sumárny vzorec
C6H9O6N
CAS číslo
139-13-9
EINECS číslo
205-355-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 95%
Anglický názov
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

Bezpečnostné upozornenia

  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.