Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chelatón II
p.a.

Chelatón II
15.00 €/ 500g18.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03232-500G
Sumárny vzorec
C10H16N2O8
CAS číslo
60-00-4
EINECS číslo
200-449-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.