Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlórbenzén
čistý / pure

Chlórbenzén
12.70 €/ 1l15.24 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00014-1L
Sumárny vzorec
C6H5Cl
CAS číslo
108-90-7
EINECS číslo
203-628-5
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Chlorobenzene
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.