Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid hlinitý 6H2O
čistý / pure

Chlorid hlinitý 6H2O
26.00 €/ 500g31.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03751-500G
Sumárny vzorec
AlCl3.6H2O
CAS číslo
7784-13-6
EINECS číslo
231-208-1
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Aluminium(III) chloride hexahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.