Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan hlinitý 9H2O
p.a.

Dusičnan hlinitý 9H2O
13.00 €/ 500g15.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00266
Sumárny vzorec
Al(NO3)3.9H2O
CAS číslo
7784-27-2
EINECS číslo
236-751-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Aluminium (III) nitrate nonahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.