Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fehlingov roztok I
p.a.

Fehlingov roztok I
12.00 €/ 1l14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01223-1L
Sumárny vzorec
CuSO4
CAS číslo
7758-98-7
TYP / Kvalita
p.a.
Anglický názov
Fehling´s solution I
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...