Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fenol
p.a.

Fenol
15.00 €/ 500g18.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00826-500G
Sumárny vzorec
C6H6O C6H5OH
CAS číslo
108-95-2
EINECS číslo
203-632-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Phenol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H301 - Toxický pri požití.
 • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
 • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
 • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.