Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fisherovo činidlo A
Roztok jódu v metanole.

Fisherovo činidlo A
32.00 €/ 1l38.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00479-1L
Anglický názov
Karl Fischer reagent - Solution A
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H301 - Toxický pri požití.
 • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
 • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
 • H370 - Spôsobuje poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.