Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Folin-Ciocalteau fenolové činidlo
p.a.

Folin-Ciocalteau fenolové činidlo
76.00 €/ 1l91.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01066
Anglický názov
Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Popis produktu

Folin-Ciocalteau fenolové činidlo sa najčastejšie používa v Lowryho metóde na stanovenie koncentrácie proteínov. Používa sa aj na kvantifikáciu celkových fenolov. Pri tejto metóde sa proteín predbežne spracuje meďou (II) v modifikovanom biuretovom činidle (alkalický roztok medi stabilizovaný pomocou vínanu sodno-draselného). Pridanie fenolového činidla generuje chromogény, ktoré poskytujú zvýšenú absorbanciu medzi 550-750 nm. Za účelom kvantifikácie koncentrácií proteínu medzi 1 až 100 mg / ml sa bežne používa absorbancia na vrchole (750 nm) alebo rameno (660 nm), zatiaľ čo absorbancia pri 550 nm sa používa na kvantifikáciu vyšších koncentrácií proteínov.
Pri absencii medi sa intenzita farby určuje predovšetkým obsahom tyrozínu a tryptofánu v proteíne a v menšej miere cysteínom a histidínom. Meď (II) nemá žiadny vplyv na tvorbu farby tyrozínom, tryptofánom alebo histidínom, ale znižuje tvorbu farby v dôsledku cysteínu.
Folin-Ciocalteau fenolové činidlo sa môže použiť aj ako rozprašovacie činidlo v chromatografických postupoch.

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P309+311 - PO expozícii alebo zdravotných problémoch: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.