Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Glycín pre foto (N-(4-Hydroxyphenyl)glycine) 97%
pre foto

48.00 €/ 5g57.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03022-5G
Sumárny vzorec
HOC6H4NHCH2COOH
CAS číslo
122-87-2
EINECS číslo
204-580-8
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
N-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Kategórie produktu:
Foto chémia

Výstražné slovo: POZOR

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.