Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hexametyléntetraamín
p.a.

Hexametyléntetraamín
11.50 €/ 500g13.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02867-500G
Sumárny vzorec
C6H12N4
CAS číslo
100-97-0
EINECS číslo
202-905-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Hexametylenetetraamine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H228 - Horľavá tuhá látka.
  • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.