Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

INTEGRAL TREATMENT TABLET (3 x 250g)
Tabletky na úpravu bazénovej vody

INTEGRAL TREATMENT TABLET (3 x 250g)
11.00 €/ 1bal13.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
M00111-BAL
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

INTEGRAL TREATMENT TABLET
(TABLETKA PRE KOMPLETNÚ ÚDRŽBU BAZÉNOVEJ VODY)

Trojfarebná tabletka so stálym zložením pre komplexnú údržbu bazénovej vody. Rozpúšťa sa v troch rozličných fázach.

Aplikáciou je zabezpečených 5 funkcií
– dezinfekcia bazénovej vody
- úprava a stabilizácia pH
- flokulant (vločkovač)
- algicid (odstraňovač rias)
- úprava tvrdosti vody.

DÁVKOVANIE:
Po vyčistení filtra uložte jednu tabletku do nádoby na rozpúšťanie. Tabletka je určená na 35 m3 vody. Tabletku je potrebné dopĺňať do skimeru s ohľadom na jej spotrebu približne každých 5 – 7 dní. Odporúčaná hodnota pH je 7,2 – 7,6, tento parameter by mal byť kontrolovaný denne. Hodnota chlóru by mala byť 0,5 – 1,5 g/L.
Odporúčaná dávka je závislá na faktoroch ako tvrdosť vody, intenzita používania bazénu, počasia atď.

Účinná látka: kyselina trichlórizokyanurová 88%
Soli kovov 7%

Doba expirácie: 2 roky od výroby, pri správnom uzavretí a skladovaní.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje a informácie na obale.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.