Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Jodid sodný
p.a.

Jodid sodný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L02911-100G
Sumárny vzorec
Na I
CAS číslo
7681-82-5
EINECS číslo
231-679-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Sodium jodide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.