Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Metavanadičnan amónny ACS
min 99%

Metavanadičnan amónny ACS
42.10 €/ 50g50.52 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02845-50G
Sumárny vzorec
NH4VO3
CAS číslo
7803-55-6
EINECS číslo
232-261-3
TYP / Kvalita
min 99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Ammonium metavanadate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.