Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LaboClean A8
zásaditý práškový čistiaci prípravok - strojové umývanie

Neodisher® LaboClean A8
73.20 €/ 10kg87.84 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00353
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia
strojné umývanie laboratórneho skla v lekárskych, biologických, chemických a potravinárskych laboratóriách

Charakteristika:
- práškový, zásaditý čistiaci prípravok pre použitie v špeciálnych umývačkách
- zloženie: <5% dichlorisokyanurátu sodného, 15 - 30% fosfátov
- veľmi dobre odstraňuje krv, sérum, zvyšky potravín (bielkoviny, škroby, tuky) a zvyšky farmák, farieb, želatín
- šetrný k materiálom zo skla, keramiky a nerezovej ocele
- nie je vhodný pre farebné a ľahké kovy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P373 - Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.