Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LaboClean FT
zásaditý tekutý čistiaci prípravok - strojové umývanie

Neodisher® LaboClean FT
111.00 €/ 12kg133.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00926-12KG
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia
strojné čistenie laboratórneho skla v mikrobiologických a virologických laboratóriách, nukleárnej medicíne, stravovacích prevádzkach, na čistenie infúznych fliaš a vybavenia v lekárňach, na odstránenie textilných farbív


Charakteristika:
- tekutý zásaditý čistiaci prostriedok s oxidačným účinkom pre použitie v špeciálnych umývačkách, neobsahuje tenzidy
- zloženie: 5 - 15% fosfáty, <5% bieliace zložky na báze chlóru
- tvrdosť vody max. 5 ° d
- veľmi dobrý čistiaci účinok, dobre oplachovateľný (neobsahuje detergenty vrátane povrchovo aktívnych substancií)
- odstraňuje živné pôdy, krv, bielkoviny, rádioaktívne kontaminácii, tkanivové a bunkové kultúry
- vhodný pre bežné laboratórne materiály (sklo, keramika, kremík, umelé hmoty)
- nie je vhodný pre farebné a ľahké kovy

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.