Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LaboClean GK
mierne zásaditý práškový čistiaci prípravok - strojové a ručné umývanie

Neodisher® LaboClean GK
122.00 €/ 10kg146.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00925-10KG
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia

ručné aj strojové umývanie laboratórneho skla v mikrobiologických, virologických a farmaceutických laboratóriách rovnako ako v laboratóriách izotopov a nukleárnej medicíne

Charakteristika:

- práškový, mierne zásaditý čistiaci prípravok bez obsahu tenzidov
- zloženie: dichlorisokyanurát sodný, ortofosfáty sodný
- zľahka oplachovateľný (neobsahuje povrchovo aktívne substancie)
- odstraňuje zvyšky živných pôd, zvyšky tkanivových a bunkových kultúr, rádioaktívnej kontaminácie a znečistenie organickými pigmentmi a farbami
- vhodný pre laboratórne vybavenie zo skla, keramiky, kremíka a umelých hmôtLen na profesionálne použitie
Nemiešať s inými prípravkami
Použiteľný pri všetkých tvrdostiach vody
Všetky prípravky musia byť následne odstránené účinným oplachom

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P302+352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.