Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LM2
mierne zásaditý tekutý čistiaci prípravok - strojové aj ručné umývanie

Neodisher® LM2
115.00 €/ 10L138.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00201
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia
ultrazvukové čistenie chirurgických a dentálnych nástrojov, používa sa v nemocniciach, ordináciách zubných lekárov, lekárskych, priemyselných a biologických laboratóriách, na čistenie vybavenia a klietok určených na chov pokusných zvierat

Charakteristika:
- tekutý mierne zásaditý čistiaci prostriedok na použitie v ultrazvukových a ponorných kúpeľoch a v umývačkách pipiet
- zloženie: <5% amfolytických tenzidov, anionaktívnych tenzidov; 15 - 30% fosfátov
- je možné ho používať pri všetkých tvrdostiach vody
- veľmi dobre sa oplachuje a má zníženú penivosť (vďaka veľmi nízkej penivosti je vhodný k predbežnému čisteniu materiálu určeného pre strojné čistenie)
- odstraňuje zaschnuté organické (krv a bielkoviny), anorganické (zubný cement) a potravinové zvyšky
- vhodný pre bežné laboratórne materiály (sklo, nerezová oceľ, keramika, plasty), v prípade ľahkých kovov je nutné ho vopred vyskúšať

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P302+352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.