Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® MA
práškový, mierne zásaditý, čistiaci prostriedok na použitie v špeciálnych umývačkách.

Neodisher® MA
110.00 €/ 10kg132.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00914-10KG
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia:
práškový, mierne zásaditý, čistiaci prostriedok na použitie v špeciálnych umývačkách.

Charakteristika:
- neobsahuje oxidačné činidlá

Vďaka dobrým emulgačným schopnostiam, dobre odstraňuje krv, bielkoviny, zvyšky potravín. Nad 30°C znižuje penivosť. Vhodný pre sklo antikoro, Al, pochrómované materiály, plasty a anesteziologické materiály. Bez ohľad na tvrdosť vody. Odstraňuje zvyšky mliečnej stravy, živnej pôdy, reagencií.

Použitie:
Operačné nástroje, detská a mliečna strava, endoskopy, operačná obuv.
Dávkovanie: 1-3 g/l

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.