Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Nesslerovo činidlo
p.a.

Nesslerovo činidlo
17.00 €/ 1l20.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-00335
CAS číslo
7783-33-7
Anglický názov
Nessler’s reagent
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Nesslerovo činidlo je alkalický roztok jodidu draselného, chloridu ortuťnatého a hydroxidu draselného používaný na stanovenie amoniaku.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte....
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.