Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

o-Tolidín
p.a. / G.R.

o-Tolidín
59.00 €/ 50g70.80 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-02129
Sumárny vzorec
C14H16N2
CAS číslo
119-93-7
EINECS číslo
204-358-0
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
4,4′-Bianisidine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.