Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

o-Tolidin roztok (na zisťovanie Cl-)

o-Tolidin roztok (na zisťovanie Cl-)
12.00 €/ 1l14.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-00081
Sumárny vzorec
C14H16N2
CAS číslo
119-93-7
EINECS číslo
204-358-0
TYP / Kvalita
Anglický názov
Ellms-Hauser solution
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.