Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Pyrogallol extra pure, SLR

Pyrogallol extra pure, SLR
45.00 €/ 100g54.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00655
Sumárny vzorec
C6H6O3
CAS číslo
87-66-1
EINECS číslo
201-762-9
TYP / Kvalita
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Pyrogallol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
  • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.