Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran vápenatý zrážaný 2H2O
p.a.

Síran vápenatý zrážaný 2H2O
12.00 €/ 1kg14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01526
Sumárny vzorec
CaSO4.2H2O
CAS číslo
10101-41-4
EINECS číslo
231-900-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Calcium sulfate dihydrate, precipitated
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...