Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran železitý hydrát
čistý / pure

Síran železitý hydrát
36.00 €/ 500g43.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02621
Sumárny vzorec
Fe2(SO4)3.aq
CAS číslo
10028-22-5
EINECS číslo
233-072-9
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 80%, Fe 21-23%
Anglický názov
Iron(III)sulfate hydrate, Ferric sulfate hydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.