Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

SLOW DISSOLVING TABLET (4 x 200g)

SLOW DISSOLVING TABLET (4 x 200g)
10.00 €/ 1bal12.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02133
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

DVOJVRSTVOVÁ TABLETKA S DVOMA FÁZAMI ( BILAYER TABLET TWO PHASES )
Dvojvrstvová tabletka so stálym zložením, skladajúcej sa v prvej vrstve z rôznych dezinfekčných a podporných látok. Druhá vrstva je určená na šokovú dezinfekciu vody chlórom.
Výrobok tak zodpovedá ako aj šokovej dezinfekcii, tak aj na všeobecné udržiavanie vody.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.