Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

terc-Butanol
p.a.

terc-Butanol
23.70 €/ 1l28.44 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02568-1L
Sumárny vzorec
C4H10O
CAS číslo
75-65-0
EINECS číslo
201-148-0
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
2-Methylpropan-2-ol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.