Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tiron
p.a.

Tiron
25.00 €/ 25g30.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03582
Sumárny vzorec
C6H4Na2O8S2.H2O
CAS číslo
270573-71-2
EINECS číslo
205-741-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 97%
Anglický názov
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.