Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan lítny
p.a. / G.R.

Uhličitan lítny
7.30 €/ 50g8.76 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00220
Sumárny vzorec
Li2CO3
CAS číslo
554-13-2
EINECS číslo
209-062-5
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Lithium carbonate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.