Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

1-Oktanol
99%

1-Oktanol
99.30 €/ 2,5l119.16 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02897-2.5L
Sumárny vzorec
C8H18O
CAS číslo
111-87-5
EINECS číslo
203-917-6
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
1-octanol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.