Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

1,2-Dichlóretán
99+%, ACS reagent

1,2-Dichlóretán
111.00 €/ 2,5l133.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00261-2.5L
Sumárny vzorec
C2H4Cl2
CAS číslo
107-06-2
EINECS číslo
203-458-1
TYP / Kvalita
99+%, ACS reagent
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
1,2-Dichloroethane, Ethylene dichloride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H350 - Môže vyvolať rakovinu.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.