Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Acetaldehyd
99,5% Extra pure

Acetaldehyd
48.00 €/ 1l57.60 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L02072-1L
Sumárny vzorec
C2H2O4
CAS číslo
75-07-0
EINECS číslo
200-836-8
TYP / Kvalita
99,5% Extra pure
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Acetaldehyde
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H224 - Extrémne horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.