Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Acetón SOLVANAL Pestapur
pre residuálnu analýzu / for residual analysis

Acetón SOLVANAL Pestapur
24.00 €/ 2,5l28.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01096-2.5L
Sumárny vzorec
C3H6O
CAS číslo
67-64-1
EINECS číslo
200-662-2
TYP / Kvalita
pre residuálnu analýzu / for residual analysis
Hlavná zložka
min. 99,8%
Anglický názov
Acetone
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Chromatografické rozpúšťadlá

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P304+340+312 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P403+235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.