Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

alfa-Naftol
99%

alfa-Naftol
22.00 €/ 100g26.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02705-100G
Sumárny vzorec
C10H8O
CAS číslo
90-15-3
EINECS číslo
205-182-7
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
1-Naphtol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.