Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Aluminon (C.I.43810)
indikátor / indicator

Aluminon  (C.I.43810)
19.00 €/ 10g22.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00534-10G
Sumárny vzorec
C22H23N3O9
CAS číslo
569-58-4
EINECS číslo
209-319-1
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.