Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Amoniak ANALPURE® 20-22%
pre stopovú analýzu / trace analysis

Amoniak ANALPURE® 20-22%
52.00 €/ 500ml62.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00491-500ML
Sumárny vzorec
NH4OH
CAS číslo
1336-21-6
EINECS číslo
215-647-6
TYP / Kvalita
pre stopovú analýzu / trace analysis
Hlavná zložka
min. 25-27%
Anglický názov
Ammonium hydroxide solution
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Vysoko čistý amoniak určený pre environmentálne a priemyselné analýzy
»» Obsah stopových nečistôt maximálne 1 ppb
»» Vysoko čistý amoniak je dodávaný v špeciálne lúhovaných HDPE fľašiach
»» Látka je dodávaná s Protokolom o analýze, kde je špecifikovaných viac než 60 analytov
»» Na vyžiadanie dostupné aj v objeme 500 ml

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.