Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Bromkrezolová purpurová
indikátor / indicator

Bromkrezolová purpurová
77.40 €/ 50g92.88 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01357
Sumárny vzorec
C21H16Br2O5S
CAS číslo
115-40-2
EINECS číslo
204-087-8
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
Bromocresol purple
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.