Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Carbonex

Carbonex
5.80 €/ 1l6.96 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
V00147-1L
Kategórie produktu:
Praktická chémia

Popis produktu

Prípravok je vysokoúčinný čistiaci koncentrát na báze tenzidov a hydroxidu sodného, biologicky odbúrateľný, nehorľavý.

Používa sa na odmasťovanie organických tukov a odstraňovanie uhlíkových nánosov. Rozpúšťa silné vrstvy prachu, usadených minerálnych tukov nánosov na kovových udiarňach. .

Aplikácia čistiaci prostriedok sa aplikuje špongiou, štetcom, metlou, handrou alebo tlakovým striekacím zariadením. Prípravok je riediteľný vodou. Odporúča sa riedenie 1:5 až 1:10 podľa stupňa znečistenia. V závislosti od charakteru znečistenej plochy, respektíve zariadenia aplikujeme vyššie uvedeným spôsobom, a podľa stupňa znečistenia necháme pôsobiť 10 až 20 minút. Pre urýchlenie odmasťovacieho procesu môžeme nečistoty po aplikácii Carbonexu odstrániť mechanicky špachtľou a opláchneme prúdom vody. V prípade potreby môžeme aplikáciu opakovať.

Bezpečnostné pokyny
Pri používaní CARBONEX-u je potrebné dodržiavať bezpečnosť pri práci a používať ochranné prostriedky (ochranné rukavice, ochranné okuliare), pretože je to veľmi silná žieravina.
Pri poleptaní pokožky je miesto potrebné okamžite opláchnuť prúdom studenej vody a následne neutralizovať zasiahnuté miesto zriedeným octom alebo roztokom kyseliny citrónovej.
Pri zasiahnutí očí sa len oplachujú tečúcou vodou, nikdy sa neutralizujú. V prípade problémov je nutné vyhľadať lekára

Výstražné slovo: UN 1823 8 / PGII

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.