Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chelatonát horečnato-didraselný
čistý / pure

Chelatonát horečnato-didraselný
42.00 €/ 100g50.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00663-100G
Sumárny vzorec
C10H12O8N2K2Mg.H2O
CAS číslo
15708-48-2
EINECS číslo
239-803-8
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.