Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chinolín
98%

Chinolín
71.80 €/ 250g86.16 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L00745-250G
Sumárny vzorec
C9H7N
CAS číslo
91-22-5
EINECS číslo
202-051-6
TYP / Kvalita
98%
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Quinoline
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H301 - Toxický pri požití.
 • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
 • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
 • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.