Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid cínatý 2H2O
p.a.

Chlorid cínatý 2H2O
33.00 €/ 500g39.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02261-500G
Sumárny vzorec
SnCl2.2H2O
CAS číslo
10025-69-1
EINECS číslo
231-868-0
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98 - 103%
Anglický názov
Tin(II)chloride dihydrate, Stanous chloride dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.