Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid strieborný
99,9%

Chlorid strieborný
381.00 €/ 100g457.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00468-100G
Sumárny vzorec
AgCl
CAS číslo
7783-90-6
EINECS číslo
232-033-3
TYP / Kvalita
99,9%
Hlavná zložka
min. 95%
Anglický názov
Silver chloride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.